Wiky - Hračky: galéria

Náš "kamenný" obchod je tu pre Vás všetkých, ktorí chcú náš široký sortiment vidieť na vlastné oči.

Wiky - Hračky: Mapa

Cestu si k nám nájdete veľmi jednoducho, po zobrazení podrobnej mapy.

Reklamačný poriadok

Vážení zákazníci
spracovaniu Vašich objednávok venujeme maximálnu pozornosť a starostlivosť, dôsledne kontrolujeme vyskladnenie objednávky. Aj napriek našej snahe môže prísť k tomu, že zákazník nebude celkom spokojný s vybavením objednávky alebo dôjde k vyskytnutiu sa vady na tovare. Pre tieto prípady platí tento reklamačný poriadok.
Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Vymedzenie pojmov:

  • Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ zakúpila výrobok od spoločnosti Ing.Boris Zušťák - Wiky Slovakia cez E-shop, ktorá má právo uplatňovať nároky z poskytnutej záruky
  • Výrobok - hnuteľná vec, ktorá predstavuje predmet reklamácie
  • Miesto na uplatnenie reklamácie –adresa spoločnosti Ing.Boris Zušťák - Wiky Slovakia, na ktorom je kupujúci oprávnený uplatňovať svoj nárok zo zodpovednosti za vady výrobku
  • Reklamácia - uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku
  • Vybavenie reklamácie - ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevziatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

 

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý  v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie.
Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim (spotrebiteľom) u vady vylúčením bežného opotrebenia.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Vybavením reklamácie je poverený reklamačný pracovník alebo pracovník predajne, ktorý je povinný reklamáciu posúdiť.
K posúdeniu reklamácie vady na tovare je kupujúci povinný predložiť:
- identifikačné údaje kupujúceho, prípadne telefonický kontakt,
- číslo dodacieho listu prípadne faktúry,
- katalógové číslo tovaru, názov tovaru,
- presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru,
- tovar v stave ako je uvedené vyššie.
Pri uplatnení spotrebiteľskej reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť:
- doklad o kúpe – pokladničný doklad,
- záručný list, ak bol vydaný,
- meno a adresu spotrebiteľa prípadne telefonický kontakt,
- presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru,
- tovar v stave ako je uvedené vyššie.
O prijatí reklamácie reklamačný pracovník vystaví kupujúcemu ( spotrebiteľovi) doklad s uvedením identifikačných údajov kupujúceho (spotrebiteľa), dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady, pečiatka podpis reklamačného pracovníka.
Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely pri dodaní tovaru alebo jeho nekompletnosť túto reklamáciu musí uplatniť u predávajúceho v lehote do 3 dní od prevzatia.
V prípade, že kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom pošty, prepravnej služby alebo reklamáciu posiela po vodičovi predávajúceho je povinný:
- tovar v stave ako je vyššie uvedené zaslať spolu s reklamačným listom, ktorý obsahuje:
identifikačné údaje kupujúceho,
popis vady, prípadne ako k vade došlo,
číslo dodacieho listu prípadne faktúry,
katalógové číslo tovaru, názov tovaru,
dátum uplatnenia reklamácie,
pečiatka a podpis reklamujúceho.
Bez uvedených dokladov nebude Vaša reklamácia prijatá.
Reklamačný pracovník po doručení reklamácie zašle reklamujúcemu doklad o prijatí reklamácie s uvedením identifikačných údajov kupujúceho, dátumu, kedy bola reklamácia doručená, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady, pečiatka podpis reklamačného pracovníka.

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby nie však za vady:
-ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám,
-o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,
-na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
-ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním , nesprávnym servisom, prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti,
-ktoré boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Záručná doba, lehoty pri uplatňovaní reklamácie.

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak ma tovare alebo v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.
Ak kupujúcemu (spotrebiteľovi) vzniklo právo na reklamáciu vady tovaru, je reklamačný pracovník povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. O vybavení reklamácie je reklamačný pracovník povinný písomne formou doporučenej listovej zásielky oboznámiť kupujúceho (spotrebiteľa) a ak je potrebné vyzve ho na prevzatie tovaru.

Práva kupujúceho

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená.
Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má kupujúci (spotrebiteľ) právo:
-na výmenu veci, alebo
-právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
Právo na výber možností má kupujúci (spotrebiteľ).
Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väčší počet vád (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady) nemôže
byť tovar riadne používaný vzniká právo kupujúceho (spotrebiteľa) na:
- výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť má kupujúci (spotrebiteľ) aj v prípade, že oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Kupujúci (spotrebiteľ) môže pri vadách, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci požiadať o primeranú zľavu z ceny.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .