Wiky - Hračky: galéria

Náš "kamenný" obchod je tu pre Vás všetkých, ktorí chcú náš široký sortiment vidieť na vlastné oči.

Wiky - Hračky: Mapa

Cestu si k nám nájdete veľmi jednoducho, po zobrazení podrobnej mapy.

Hračka a Hra - Wiky hračky

Čo vlastne hračka znamená ?

Hračka je predmet určený na hru detí alebo dospelých. Slúži na upútanie pozornosti dieťaťa, jeho zabavenie, prípadne na rozvoj jeho motorických a psychických schopností.

Wiky Hračky - lietadloHračky existujú už tisíce rokov.

Bábiky, zvieratká, vojačikovia a miniatúry nástrojov dospelých sa nachádzajú v archeologických vykopávkach od nepamäti.

Inkovia mali napríklad hračky na kolesách napriek tomu, že ich kultúra dospelých koleso nepoužívala.

Masová produkcia hračiek nastala v 20. storočí.

Hra nieje hračka...

Wiky Hračky - zajacHra je jednou zo základných ľudských činností popri učení a práci.

V ontogenéze človeka je hra prvou z nich. S hrami sa stretávame aj u zvierat. Hra prináša jej účastníkovi uspokojenie a radosť, v prípade prehry prirodzene aj negatívne emócie.

Hry najmä v detstve sú okrem toho školou, v ktorej sa dieťa mimovoľne učí.

Hra je na prvý pohľad bezúčelová činnosť, ktorá spoločnosti navonok nič neprináša, napriek tomu má Veľký význam.

Hra z pohľadu psychológie

Nemecká psychologička Ch. Bühlerová člení detské hry na:

  1. funkcionálne hry (medzi ne zaraďuje tie, ktoré sa zakladajú na jednoduchých pohyboch orgánov a činnostiach spôsobujúcich dieťaťu radosť)
  2. fikcionálne hry (také sú hry typu Ja budem lekár a ty chorý, tieto hry napomáhajú rozvoju intelektových funkcií a umožňujú poznávať rôzne stránky predmetovej aj sociálnej skutočnosti)
  3. konštrukčné hry, ktoré tvoria prechod od činnosti v hre k práci

Iné členenie hier je na tvorivé hry a hry s pravidlami. V tvorivých hrách v podstate tiež existujú pravidlá, ale deti si tieto pravidlá v priebehu hry upravujú, tvoria ich za pochodu, prípadne dominantné dieťa ich účelovo prispôsobuje. Hry s pravidlami ďalej možno členiť na pohybové hry a didaktické hry.

  • Pohybové hry umožňujú uplatniť pohyb, obratnosť, rýchlosť, silu a koordinovať svoje správanie v súlade s pravidlami.
  • Didaktické hry organizujú dospelí a sledujú pri nich určité výchovno vzdelávacie ciele (stálosť pozornosti, zisťuje sa úsudok atď.). Didaktické hry bystria pozornosť, vtip, pohotovosť, rečovú pripravenosť a podobne.

Hry s pravidlami sú dôležité z hľadiska socializácie dieťaťa. Ak sa v mladosti nenaučí dodržiavať a rešpektovať pravidlá hier, v dospelom veku často nebude dodržiavať písané aj nepísané spoločenské pravidlá.

Od prvého do piateho až šiesteho roku dieťaťa sa dieťa hrá najradšej samo s vlastnými hračkami, od (5.)6. do 11.-12. roku dochádza k prechodu k hrám v skupine. V štádiu dospievania a adolescencie hry postupne strácajú detský charakter a prechádzajú do športových činností a hier. Výskumy ukázali, že ak sa deťom obmedzí možnosť hrať sa, oneskoruje sa vývoj mnohých dôležitých oblastí detskej osobnosti.

Zdroj: Wikipedia