Wiky - Hračky: galéria

Náš "kamenný" obchod je tu pre Vás všetkých, ktorí chcú náš široký sortiment vidieť na vlastné oči.

Wiky - Hračky: Mapa

Cestu si k nám nájdete veľmi jednoducho, po zobrazení podrobnej mapy.

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode /ďalej len e-shop/ www.wiky.eu Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho /zákazník alebo spotrebiteľ/. Tieto zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou konečný spotrebiteľ /občan nepodnikateľ/ riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami danými občianskym zákonníkom /č.40/1964 Zb./ a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji /č.108/2000 Z.z./ Ak je zmluvnou stranou podnikateľ /fyzická alebo právnická osoba/, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. všetko v platnom znení.
Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami zároveň i s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Vymedzenie pojmov

Dodávateľ/predávajúci– je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom svojich obchodných zástupcov dodáva kupujúcemu tovar.
Konečný spotrebiteľ– je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o osobu, ktorá nakupuje tovar za iným účelom ako pre podnikanie s týmto tovarom.
Odberateľ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prevádza nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci je osoba vymedzená v bodoch 3 a 4 tohoto vymedzenia pojmov.
Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, pričom samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom odoslania objednávkového formulára z e-shopu. Od tohoto okamžiku vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje o kupujúcom, ktoré získal v súvislosti s jeho registráciou a objednávkami bude spracovávať, výhradne v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Ochrana osobných údajov v platnom znení a bude využívať takto získané osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru.
Predávajúci prehlasuje, že spracovaním osobných údajov kupujúceho sú poverení len vyhradení pracovníci predávajúceho.
Kupujúci týmto prehlasuje, že vyplnením a potvrdením registračného formulára súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. so spracovaním všetkých tu uvedených osobných údajov poskytnutých predávajúcemu.
Práva kupujúceho vo vzťahu k ochrane im poskytnutých osobných údajov sa riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. v platnom znení.
Kupujúci sa zaväzuje vyhovieť prípadným požiadavkám predávajúceho na získaní ďalších údajov zo strany kupujúceho za účelom overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov uvedených kupujúcim vo formulári “Registrácia” a “Košík” najmä telefónneho, faxového, alebo e-mailového kontaktu na kupujúceho, prípadne na ním povereného pracovníka kupujúceho.
Predávajúci zmluvu o kúpe tovaru archivuje, pričom táto databáza je prístupná len vymedzeným pracovníkom predávajúceho.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky, učinené prostredníctvom www.wikyhracky.sk , sú záväzné.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká a je platná v okamžiku odoslania objednávky z e-shopu.
Podmienkou pre platnosť objednávky v e-shope je zadanie všetkých povinných formulárom predpísaných údajov.
Ceny tovarov sú vyznačené pri jednotlivých položkách tovaru. Sú uvedené s DPH.
Poštovné a balné pri zaslaní tovaru na dobierku činí  3,-€. Pri neštandardných zásielkach sa môže cena odlišovať, no bude s Vami telefonicky konzultovaná.
Uvedené poplatky platia pri dodaní tovaru v celej Slovenskej republike. Pri dodaní tovaru do zahraničia účtujeme individuálne prepravné náklady podľa platných medzinárodných cenníkov doručovateľa.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamžiku prevzatia tovaru.
Vyplnením registračného formulára a objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov)

Zaslanie tovaru

Dodacia lehota

Tovar doručuje dodávateľ, spravidla do 7 pracovných dní.
Pri objednávkach doručených v mimopracovnej dobe /dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky/ sa doba doručenia predlžuje o tieto dni.

Spôsob dopravy a možnosti platby

Spôsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovom formulári, t.j. pred odoslaním objednávky.
Zásielky, ktoré sú dodávateľovi vrátené ako nevyzdvihnuté, alebo nedoručiteľné, zasiela dodávateľ znovu len na opätovné požiadanie. V takom prípade je dodávateľ oprávnený požadovať zaplatenie kúpnej ceny, alebo primeranej zálohy vopred.

Prevzatie tovaru

Bežné otváracie hodiny sú v pracovné dni /Po-Pia/ medzi 9.00-17.00 hod.
Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, v prípade platby v hotovosti pri doručení a príjmový pokladničný doklad, a ak je to u stanovených tovarov , tak aj záručný list a návod na používanie výrobku v slovenskom jazyku.
Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho inštalácia ani predvedenie.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy /vrátenie tovaru/

Konečný spotrebiteľ má právo na základe ustanovenia odstavca 2 § 59 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 10 dní od uzavretia zmluvy. V takomto prípade je povinný tovar zaslať späť predávajúcemu v uvedenej lehote – podmienkou je doručenie vrátaného tovaru predávajúcemu. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 30-dní konečnému spotrebiteľovi vráti späť zodpovedajúcu časť kúpnej ceny a to vopred dohodnutým spôsobom.
V prípade, že odberateľ žiada i výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí /viď. Ods. 1/ je povinný tovar doručiť späť dodávateľovi bez známok používania, nepoškodený, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dodacím listom, alebo daňovým dokladom.
Pri zaslaní tovaru späť je odberateľ povinný zvoliť primeraný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň doporučujeme poistiť.
Tovar, ktorý bol poškodený pri preprave späť dodávateľovi, alebo v dôsledku nevhodného obalu nie je možné vymeniť, alebo za taký tovar žiadať vrátenie peňazí.
Odberateľovi bude vrátená pomerná časť kúpnej ceny, zodpovedajúca rozsahu vráteného tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí odberateľ.
Dodávateľ neakceptuje vrátenie tovaru formou dobierky. V takomto prípade je dodávateľ oprávnený tovar od odberateľa neprevziať späť.

Záručné podmienky a reklamácie

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Činí teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu po ktorú bol tovar v záručnej oprave a dobu, po ktorú dodávateľ vybavoval reklamácie.
Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.wikyhracky.sk a právnym poriadkom platným v SR.
Tovar sa reklamuje priamo u predávajúceho v sídle spoločnosti.

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu Internetového obchodu www.wikyhracky.sk, nebolo by v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.